Category Archives: O NAMA

DELATNOST PREDUZEĆA

Osnovne delatnosti našeg preduzeća su:
– Održavanje zgrada
– Objedinjena naplata komunalija
– Izdavanje poslovnog prostora i bilborda

Održavanje zgrada
JP za stambene usluge „BOR“ u stambenim zgradama, sa kojima ima potpisan Ugovor o održavanju, nadležno je da održava sve delove zgrade koji su zajednički za sve stanare. To podrazumeva sve elemente koji ne pripadaju ni jednom stanu pojedinačno, a koriste ih svi stanari zgrade, ili više njih. U zajedničke delove zgrade konkretno spadaju: Krov sa svim izolacijama, spoljni i noseći zidovi, fasade, zajednička stepeništa i hodnici, ulazna i podrumska vrata i drugi ulazi, liftovi, zajedničko osvetljenje, zajednički razvod svih instalacija u zgradi (vodovod zaključno sa vodomerom, kanalizacija zaključno sa prvom spoljnom šahtom, elekro-instalacije zaključno sa razvodnom tablom, grejanje zajedno sa ekspanzionom posudom a do podstanice) i slično.
Održavanje pojedinačnih stanova ne spada u domen održavanja JP „Bor“ i svaki vlasnik je dužan da održava svoj stan o sopstvenom trošku.

Objedinjena naplata komunalija
Naše preduzeće ima dva naplatna mesta za sva komunalna zaduženja i to u sedištu naše firme u ul. Nikole Pašića br. 14 na prvom spratu i u NGC-u u ul. Bobijeva br. 46 lokal br 3. Na tim naplatnim mestima možete svoja zaduženja izmiriti u gotovini, čekovima ili platnim karticama. Radno vreme za naplatu je od 7:00 do 16:30 svakog radnog dana a subotom od 7:00 do 12:30. U NGC-u od 07:00 do 14:00, samo radnim danima.

Izdavanje u zakup poslovnog prostora i bilborda
Ova delatnost se odvija u skladu sa našim Pravilnicima i objavljenim Oglasima koje možete naći na našem sajtu.

ISTORIJAT

Skupština opštine Bor je osnovala Javno preduzeće za stambene usluge “Bor” koje otpočinje sa radom 31.03.1990.godine radi obavljanja stambenih usluga od opsteg interesa za građane Bora.

Skraćeni Naziv preduzeća je J.P. “Bor” sa sedištem u Boru, ul. Nikole Pašića br. 14. Preduzeće je Pravni Sledbenik SIZ–a za-stambeno komunalnu oblast, odnosno SIZ-a stanovanja u kojoj su objedinjene potrebe davaoca i korisnika stambenih usluga i stanova vlasnika – nosioca prava raspolaganja na teritoriji opstine Bor, velikih preduzeća, RTB-a Bor, Opstine Bor i drugih.

Stupanjem na snagu odredaba zakona o stanovanju I Zakona o održavanju stambenih jedinica, Većina stambenih zgrada je poverila poslove tekućeg i investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada Javnom preduzeću za stambene usluge Bor u Boru. Ovo je i osnovna delatnost ovog javnog preduzeća kao i naplata komunalnih usluga za korišćenje stanova, održavanje i izdavanje poslovnog prostora u Boru, a poslednjih godina, pružamo i Usluge reklamiranja preko naših bilborda.

Ovo Javno preduzeće je bilo među pionirima  organizacije objedinjene naplate komunalnih usluga u Republici Srbiji. Još od polovine 1970.godine se otpočelo sa time. Imamo veliko iskustvo i dobru komunikaciju sa svim komunalnim preduzećima u našoj opštini, a sve u cilju pružanju šta boljih usluga građanima Bora. Sva ustrojstva Javnog preduzeća utvrđena su statutom kojim upravljaju organi Javnog preduzeća: Nadzorni odbor, kao i direktor koji da svojim odlukama doprinosi boljem i savremenijem pružanju višeg nivoa kvaliteta usluga građanima Bora.

ORGANIZACIJA

JP za stambene usluge Bor trentno ima 36 zaposlenih koji su raspoređeni u tri službe:

– Tehnička služba,

– Finansijska služba i

– Pravna služba.

Ove stručne službe nalaze se u sedištu firme i rade od 7:00 do 15:00 svakog radnog dana.

Na čelu preduzeća je direktor kojeg imenuje Skupštine opštine Bor. Njegov rad je kontrolisan i ocijenjen od strane tročlanog nadzornog odbora.

Dva člana nadzornog odbora delegira osnivač – Skupština opština Bor, a jedan član je delegiran iz redova zaposlenih.

Zaposleni svoja prava ostvaruju preko sindikalnih udruživanja, a većina zaposlenih su članovi Saveza Samostalnog Sindikata Srbije i sindikata Nezavisnost.

Za ostale detalje možete se informisati na drugim stranicama i postovima