Skupština opštine Bor je osnovala Javno preduzeće za stambene usluge “Bor” koje otpočinje sa radom 31.03.1990.godine radi obavljanja stambenih usluga od opsteg interesa za građane Bora.

Skraćeni Naziv preduzeća je J.P. “Bor” sa sedištem u Boru, ul. Nikole Pašića br. 14, a od 09.10.2019. godine JKP “BOR” Bor. Preduzeće je Pravni Sledbenik SIZ–a za-stambeno komunalnu oblast, odnosno SIZ-a stanovanja u kojoj su objedinjene potrebe davaoca i korisnika stambenih usluga i stanova vlasnika – nosioca prava raspolaganja na teritoriji opstine Bor, velikih preduzeća, RTB-a Bor, Opstine Bor i drugih.

Stupanjem na snagu odredaba zakona o stanovanju I Zakona o održavanju stambenih jedinica, Većina stambenih zgrada je poverila poslove tekućeg i investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada Javnom preduzeću za stambene usluge Bor u Boru. Ovo je i osnovna delatnost ovog javnog preduzeća kao i naplata komunalnih usluga za korišćenje stanova, održavanje i izdavanje poslovnog prostora u Boru, a poslednjih godina, pružamo i Usluge reklamiranja preko naših bilborda.

Ovo Javno preduzeće je bilo među pionirima  organizacije objedinjene naplate komunalnih usluga u Republici Srbiji. Još od polovine 1970.godine se otpočelo sa time. Imamo veliko iskustvo i dobru komunikaciju sa svim komunalnim preduzećima u našoj opštini, a sve u cilju pružanju šta boljih usluga građanima Bora. Sva ustrojstva Javnog komunalnog preduzeća utvrđena su statutom kojim upravljaju organi Javno-komunalnog preduzeća: Nadzorni odbor, kao i direktor koji da svojim odlukama doprinosi boljem i savremenijem pružanju višeg nivoa kvaliteta usluga građanima Bora.