JKP za stambene usluge „BOR“ održava sve zajedničke delove stambenih zgrada  sa kojima ima UGOVOR O ODRŽAVANJU. Tu spadaju: Krov sa izolacijama, spoljni i noseći zidovi, fasade, zajednička stepeništa i hodnici, ulazna i podrumska vrata i ulazi, liftovi, zajedničko svetlo, zajednički razvod svih instalacija u zgradi (vodovod sa vodomerom, kanalizacija sa prvom spoljnom šahtom, elekro-instalacije sa razvodnom tablom, grejanje sa ekspanzionom posudom a bez podstanice) i slično.

Kvarove na ličnim instalacijama i pojedinačnim delovima zgrade dužan je da održava svaki vlasnik o sopstvenom trošku. Pod ličnim instalacijama i delovima zgrade podrazmuva se sve ono što koristi samo jedan stan.

Radovi na održavanju počinju otvaranjem NALOGA od strane odgovornih lica Skupštine zgrade svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a za hitne intervencije i van radnog vremena kod dežurnih službi i izvode se do iznosa OVLAŠĆENJA odgovornih lica. Za veće radove donosi se ODLUKA Skupštine Stambene zajednice.

Odgovorno lica Stambene zajednice je UPRAVNIK Stambene zajednice.

Izbor Upravnika vrši Skupština stambene zajednice na svojoj sednici, na kojoj je neophodno doneti: ODLUKU o izboru Upravnika. Ova odluka se dostavlja stručnoj službi Grada Bora.  Nakon dobijanja Rešenja o registraciji, Upravnik stambene zajednice može zaključiti ugovor o održavanju sa JP za stambene usluge Bor.

Svaka zgrada je dužna po zakonu da donese program održavanja. Njime se vrši dugoročno planiranje održavanja zgrade, izbegavaju sukobi među stanarima, te omogućava planiranje potrebnih sredstava.

Ukoliko zgrada ima potrebu za većim radovima nego što ima sredstava, Skupština stambene zajednice je dužna da donese Odluku o naknadnom izdvajanju.

Za hitnee intervencije, neradnim danima ili van radnog vremena, naše dežurne službe rade radnim danima poslepodne od 15 do 19 č; a neradnim danima (subotom, nedeljom i praznicima) od 8 do 16 č.

TELEFONI u tehničkoj službi 423-143 i 423-188;

Dežurne službe:

Vodovod i kanalizacija: 060/0480-570; 064/0763663; 

Liftovi i elektroinstalacije:      444-467; 063/480-594; 063/480-608

********  VAŽNO OBAVEŠTENJE ********

U primeni je novi  ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

Poštovani,

Novim  Zakonom  o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (Službeni glasnik RS br. 104/2016 od 23.12.2016. godine),   bilo je propisano da se  do 12. decembra  2017. godine  svaka stambena zajednica registruje u opštini Bor i izabere upravnika zgrade . Ukoliko Vaša zgrada još uvek nije izabrala upravnika i registrovala stambenu zajednicu potrebno je da uradite sledeće:

  1. Održati sastanak stambene zajednice i izabrati upravnika zgrade. Izbor upravnika i zapisnik o održanom sastanku vodi se na posebno propisanim obrascima koje možete dobiti u upavi Grada Bora, kancelarija br. 52, ili na sajtu grada Bor-a bor.rs kao i na našem sajtu www.jpbor.rs.
  2. U Javnom komunalnom preduzeću za stambene usluge Bor, prvi sprat u kancelariji  broj 4, otvoriti nalog za plaćanje takse za registrovanje stambene zajednice.  Nakon izvršenog plaćanja takse iz sredstava zgrade, overenu priznanicu uz popunjene formulare iz tačke 1 predati u gradsku upravu Bor, peti sprat ,  kancelarija broj 52.
  3. Nakon predavanja Zapisnika o izboru upravnika i registrovanju stambene zajednice u gradskoj upravi Bor, ovlašćeni registrator će u narednih nekoliko dana izdati Rešenje o upisu u registar stambenih zajednica.
  4. Nakon izvršene registracije stambena zajednica može sklopiti ugovor o održavanju sa Javnim Komunalnim Preduzećem za stambene usluge Bor.

Stambenim zajednicama koje ne izaberu upravnika i upišu se u registar stambenih zajednice, lokalna samouprava će uvesti prinudnu upravu i  dodeliti profesionalnog  upravnika  koji će biti plaćen u skladu sa propisanom odlukom SL opštine Bor br. 28 od 29.12.2017. godine.

PRILOG POTREBNE DOKUMENTACIJE koju možete preuzeti ovde:

Zapisnik stambene zajednice,

Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice,

Odluka o izboru Upravnika zgrade,

Odluka za 25 procenata,

Odluka za 15 procenata.