ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Основне делатности нашег предузећа су:
– Одржавање зграда
– Обједињена наплата комуналија
– Издавање пословног простора и билборда

Одржавање зграда
ЈКП за стамбене услуге „БОР“ у стамбеним зградама, са којима има потписан Уговор о одржавању, надлежно је да одржава све делове зграде који су заједнички за све станаре. То подразумева све елементе који не припадају ни једном стану појединачно, а користе их сви станари зграде, или више њих. У заједничке делове зграде конкретно спадају: Кров са свим изолацијама, спољни и носећи зидови, фасаде, заједничка степеништа и ходници, улазна и подрумска врата и други улази, лифтови, заједничко осветљење, заједнички развод свих инсталација у згради (водовод закључно са водомером, канализација закључно са првом спољном шахтом, елекро-инсталације закључно са разводном таблом, грејање заједно са експанзионом посудом а до подстанице) и слично.
Одржавање појединачних станова не спада у домен одржавања ЈКП „Бор“ и сваки власник је дужан да одржава свој стан о сопственом трошку.

Обједињена наплата комуналија
Наше предузеће има два наплатна места за сва комунална задужења и то у седишту наше фирме у ул. Николе Пашића бр. 14 на првом спрату и у НГЦ-у у ул. Бобијева бр. 46 локал бр 3. На тим наплатним местима можете своја задужења измирити у готовини, чековима или платним картицама. Радно време за наплату је од 7:00 до 16:30 сваког радног дана а суботом од 7:00 до 12:30. У НГЦ-у од 07:00 до 14:00, само радним данима.

Издавање у закуп пословног простора и билборда
Ова делатност се одвија у складу са нашим Правилницима и објављеним Огласима које можете наћи на нашем сајту.