Categories:

Obaveštenje o zatvaranju ulice ispred Gradske uprave (od garaža do kružnog toka) i to

dana 13.06.2024. godine

u periodu od 16:30 do 19:00 časova.

Detalje pogledajte ovde.

SEPARAT o povezivanju saobraćajnih priključaka na postojeće saobraćajnice na teritoriji opštine BOR.

Detalje SEPARATA možete preuzeti ovde.

ZA SVE KORISNIKE KOMUNALNIH USLUGA

Da je naše preduzeće otpočelo sa obračunom i naplatom kamata na sve zakasnele uplate kom. usluga nakon perioda predviđenog za plaćanje. Ovaj period, na koji se ne obračunava kamata, je dat na prednjoj strani računa kao Rok za plaćanje. Sadašnji rok za plaćanje je kraj meseca za prethodni obračunati mesec.

Korisnik komunalnih usluga koji svoje obaveze ne plati u roku plaćanja za izdati račun, dužan je da zajedno sa osnovnim zaduženjem plati zateznu kamatu na iznos osnovnog zaduženja od dana dospeća do dana uplate, po stopi utvrđenoj zakonom. Kamata će biti evidentirana od strane JKP za stambene usluge BOR na računu za mesec koji sledi nakon roka za izmirenje.

Popust i dalje važi za redovne i izmirene obaveze plaćene u predviđenom roku za izmirenje kom. usluga. U takvim slučajevima nema kamate, kao i kod onih, koji svoje obaveze izmiruju preko platnih spiskova ili trajnih naloga.

 

Comments are closed