Одржавање зграда

ЈKП за стамбене услуге „БОР“ одржава све заједничке делове стамбених зграда  са којима има УГОВОР О ОДРЖАВАЊУ. Ту спадају: Кров са изолацијама, спољни и носећи зидови, фасаде, заједничка степеништа и ходници, улазна и подрумска врата и улази, лифтови, заједничко светло, заједнички развод свих инсталација у згради (водовод са водомером, канализација са првом спољном шахтом, елекро-инсталације са разводном таблом, грејање са експанзионом посудом а без подстанице) и слично.

Кварове на личним инсталацијама и појединачним деловима зграде дужан је да одржава сваки власник о сопственом трошку. Под личним инсталацијама и деловима зграде подразмува се све оно што користи само један стан.

Радови на одржавању почињу отварањем НАЛОГА од стране одговорних лица Скупштине зграде сваког радног дана од 7 до 15 часова, а за хитне интервенције и ван радног времена код дежурних служби и изводе се до износа ОВЛАШЋЕЊА одговорних лица. За веће радове доноси се ОДЛУКА Скупштине Стамбене заједнице.

Одговорно лица Стамбене заједнице је УПРАВНИК Стамбене заједнице.

Избор Управника врши Скупштина стамбене заједнице на својој седници, на којој је неопходно донети: ОДЛУКУ о избору Управника. Ова одлука се доставља стручној служби Града Бора.  Након добијања Решења о регистрацији, Управник стамбене заједнице може закључити уговор о одржавању са ЈП за стамбене услуге Бор.

Свака зграда је дужна по закону да донесе програм одржавања. Њиме се врши дугорочно планирање одржавања зграде, избегавају сукоби међу станарима, те омогућава планирање потребних средстава.

Уколико зграда има потребу за већим радовима него што има средстава, Скупштина стамбене заједнице је дужна да донесе Одлуку о накнадном издвајању.

За хитнее интервенције, нерадним данима или ван радног времена, наше дежурне службе раде радним данима послеподне од 15 до 19 ч; а нерадним данима (суботом, недељом и празницима) од 8 до 16 ч.

ТЕЛЕФОНИ у техничкој служби 423-143 и 423-188;

Дежурне службе:

Водовод и канализација: 060/0480-570; 064/0763663; 

Лифтови и електроинсталације:      444-467; 063/480-594; 063/480-608

********  ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ********

У примени је нови  ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

Поштовани,

Новим  Законом  о становању и одржавању стамбених зграда (Службени гласник РС бр. 104/2016 од 23.12.2016. године),   било је прописано да се  до 12. децембра  2017. године  свака стамбена заједница региструје у општини Бор и изабере управника зграде . Уколико Ваша зграда још увек није изабрала управника и регистровала стамбену заједницу потребно је да урадите следеће:

  1. Одржати састанак стамбене заједнице и изабрати управника зграде. Избор управника и записник о одржаном састанку води се на посебно прописаним обрасцима које можете добити у упави Града Бора, канцеларија бр. 52, или на сајту града Бор-а bor.rs као и на нашем сајту www.jpbor.rs.
  2. У Јавном комуналном предузећу за стамбене услуге Бор, први спрат у канцеларији  број 4, отворити налог за плаћање таксе за регистровање стамбене заједнице.  Након извршеног плаћања таксе из средстава зграде, оверену признаницу уз попуњене формуларе из тачке 1 предати у градску управу Бор, пети спрат ,  канцеларија број 52.
  3. Након предавања Записника о избору управника и регистровању стамбене заједнице у градској управи Бор, овлашћени регистратор ће у наредних неколико дана издати Решење о упису у регистар стамбених заједница.
  4. Након извршене регистрације стамбена заједница може склопити уговор о одржавању са Јавним Комуналним Предузећем за стамбене услуге Бор.

Стамбеним заједницама које не изаберу управника и упишу се у регистар стамбених заједнице, локална самоуправа ће увести принудну управу и  доделити професионалног  управника  који ће бити плаћен у складу са прописаном одлуком СЛ општине Бор бр. 28 од 29.12.2017. године.

ПРИЛОГ ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ коју можете преузети овде:

Записник стамбене заједнице,

Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице,

Одлука о избору Управника зграде,

Одлука за 25 процената,

Одлука за 15 процената.